Портал в режимі тестування та наповнення
Рекомендації від 25.10.2019 №66/29-рк/к
Опубліковано 29 жовтня 2019 року о 16:09

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Вул. Зигіна, 1, м.Полтава, Полтавська область, 36000, тел/факс (0532) 56-39-77

e-mail: pl@amcu.gov.ua web: http://www.amc.gov.ua/amku/control/poltava/uk/indekx

Код ЄДРПОУ 21076316

 

 

 

25.10.2019 м. Полтава №66/29-рк/к

 

Акціонерне товариство «Полтаваобленерго»

вул. Ст. Поділ, 5, м. Полтава, 36022

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Полтаваенергозбут»

вул. М. Бірюзова, 47-А, м. Полтава, 36007

 

Про припинення дій (бездіяльності),

які містять ознаки порушення

законодавства про захист

економічної конкуренції

 

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7, пунктів 5 та 12 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» здійснюється контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринках постачання електричної енергії, розподілу електричної енергії на території Полтавської області.

 

За результатами проведеного дослідження встановлено наступне.

 

Згідно рішення Загальних зборів від 17.04.2019 року змінено найменування публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго» на акціонерне товариство «Полтаваобленерго» (надалі – АТ «Полтаваобленерго»), а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Товариство є правонаступником державної акціонерної енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго», заснованої у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 28 липня 1995 року № 132, шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства у державну акціонерну енергопостачальну компанію «Полтаваобленерго» відповідно до Указу Президента України № 282/95 від 04 квітня 1995 року «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України».

На момент створення товариства його єдиним засновником була держава в особі Міністерства енергетики України. На момент державної реєстрації цього Статуту акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції товариства у процесі приватизації та у інших випадках, передбачених законодавством.

Товариство по всьому майну, правам та обов’язкам є правонаступником публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго», яке є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Полтаваобленерго», правонаступника державної акціонерної енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго».

Товариство діє згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативно – правовими актами України, цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами товариства (надалі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.

Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

Місцезнаходження товариства: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5.

Товариство є юридичною особою приватного права.

Ідентифікаційний код АТ «Полтаваобленерго» - 00131819.

Відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 Статуту метою діяльності товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл для розвитку товариства, забезпечення інтересів акціонерів товариства і задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників.

Предметом діяльності товариства є:

-          розподіл електричної енергії;

-          виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;

-          виробництво теплової енергії;

-          транспортування теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

-          постачання теплової енергії;

-          розвиток електромереж у регіоні та за його межами;

-          здійснення ремонтно – експлуатаційних робіт та обслуговування електромереж;

-          виготовлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання та контролю;

-          здійснення контролю за дотриманням споживачами енергоносіїв діючого законодавства та здійснення нагляду за технічним станом електроустановок споживачів та споживанням електричної енергії;

-          проектування, будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт електричних мереж. Будівель, споруджень, машин і механізмів тощо.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР) дата первинної державної реєстрації - 26.05.1995 р., дата запису 24.06.2005, номер запису 15881200000002314.

Згідно довідки про взяття на облік платника податків від 11.05.2011 № 70594, виданої ДПІ у м. Полтаві, та відомостей з ЄДР товариство узяте на облік в органах державної податкової служби 19.09.1995 за № 433.

 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»:

-          електрична енергія - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі - продажу;

-          ринок електричної енергії - система відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі - продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам;

-          передача електричної енергії (далі - передача) - транспортування електричної енергії електричними мережами оператора системи передачі від електричних станцій до пунктів підключення систем розподілу та електроустановок споживання (не включаючи постачання електричної енергії), а також міждержавними лініями;

-          система передачі електричної енергії (далі - система передачі) - система ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що використовується для передачі електричної енергії;

-          розподіл електричної енергії (далі - розподіл) - транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії;

-          система розподілу електричної енергії (далі - система розподілу) - система ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що використовується для розподілу електроенергії;

-          постачання електричної енергії - продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії.

 

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про ринок електричної енергії» господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.

Згідно частини другої статті 8 Закону України «Про ринок електричної енергії» ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерської діяльності, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця затверджуються Регулятором (відповідно до пункту 72 частини першої статті 1 вказаного Закону України Регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, надалі - НКРЕКП).

Згідно з даними, розміщеними на офіційному веб – сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua), АТ «Полтаваобленерго» як суб’єкт природної монополії, внесено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.08.2019р., на ринку розподілу електричної енергії на території Полтавської області, а також частково території Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей (пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії) відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1442, зі змінами.

Відповідно до вказаної постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1442 з 01.01.2019 року ліцензії АТ «Полтаваобленерго» на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, видану відповідно до постанови НКРЕ України від 21.08.1996 № 42, та ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видану відповідно до постанови НКРЕ України від 17.09.1996 № 96, анульовано.

У відповідності до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» АТ «Полтаваобленерго» є суб’єктом господарювання.

 

Таким чином, акціонерне товариство «Полтаваобленерго» у період з 01.01.2019 по поточний період 2019 року має ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку розподілу електричної енергії на території Полтавської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) АТ «Полтаваобленерго», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством), а також частково території Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей (пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії) відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1442, зі змінами.

 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що оператор системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, повинен вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення електропостачальника, який упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, місто Київ, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» (надалі – ТОВ «Полтаваенергозбут») здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням установчих зборів Засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» (протокол № 1 від 07 червня 2018 року), є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного в Україні законодавства, з метою одержання прибутку.

Єдиним Засновником (Учасником) ТОВ «Полтаваенергозбут» є акціонерне товариство «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ – 00131819), що зареєстроване за адресою: 36022, місто Полтава, вулиця Старий Поділ, будинок, 5.

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 08.10.2019 ідентифікаційний код ТОВ «Полтаваенергозбут» - 42223804.

Місцезнаходження юридичної особи: вул. Панянка, 65Б, м. Полтава, 36022.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 11.06.2018 № 1 588 102 0000 017219.

Дані про основний вид економічної діяльності:

35.14 Торгівля електроенергією.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.06.2018 № 575 видано ліцензію ТОВ «Полтаваенергозбут» (код ЄДРПОУ – 42223804) на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

 

Таким чином, ТОВ «Полтаваенергозбут» - суб’єкт господарювання, який було створено на виконання прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

Виходячи із вищевказаного, АТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут» є вертикально інтегрованими суб’єктами господарювання.

Отже, у відповідності до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» АТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут» вважаються єдиним суб’єктом господарювання.

 

Відповідно до роз’яснень НКРЕКП на виконання пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» оператори систем розподілу (ОСР) у разі відокремлення є правонаступниками в частині прав та обов’язків, зокрема пов’язаних із провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та із провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією.

Так, у зв’язку з виконанням наведених вимог стан розрахунків за спожиту електричну енергію між електропостачальниками та споживачами згідно з укладеними договорами про постачання та користування електричною енергією станом на 01.01.2019 буде як з дебіторською, так і з кредиторською заборгованістю.

Необхідно зазначити, що загальне законодавство, щодо виконання господарських зобов’язань визначено Господарським кодексом України (ГКУ) та Цивільним кодексом України.

Так, статтею 179 ГКУ встановлено, що господарські зобов’язання можуть виникати, зокрема з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Крім цього, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться (стаття 193 ГКУ).

Відповідно до пункту 2.1.12 глави 2.1 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, невід’ємними частинами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є, зокрема інші додатки, оформлені сторонами за взаємною згодою.

Таким чином, з метою недопущення подвійної оплати за один і той самий розрахунковий період, споживачами у яких станом на 01.01.2019 року на особових рахунках наявна переплата за електричну енергію, ОСР має врегулювати із такими споживачами питання зарахування кредиторської заборгованості відповідно до чинного законодавства, зокрема:

-          на рахунок постачальника електричної енергії;

-          на рахунок ОСР;

-          повернення суми попередньої оплати за електричну енергію за відповідною письмовою заявою споживача;

-          інший спосіб, не заборонений законодавством.

 

Листом від 03.10.2019 № 04-32/15320 (вх. № 66-01/1624 від 04.10.2019) АТ «Полтаваобленерго» повідомлено територіальному відділенню Комітету, що кількість суб’єктів господарювання – абонентів АТ «Полтаваобленерго» на особових рахунках яких обліковувалася переплата за спожиту електричну енергію у грудні 2018 року становила на 31 число 15 422. До 01.01.2019 АТ «Полтаваобленерго» перерахунок переплати за послуги постачання електричної енергії, яка знаходилася на особових рахунках суб’єктів господарювання – абонентів АТ «Полтаваобленерго» на рахунки постачальника універсальних послуг ТОВ «Полтаваенергозбут» не здійснювало. Після 01.01.2019 за зверненнями споживачів, АТ «Полтаваобленерго» проводило повернення коштів або укладало тристоронні договори переуступки боргу на ТОВ «Полтаваенергозбут».

Так, АТ «Полтаваобленерго» листом від 11.10.2019 № 04-32/15796 (вх. № 66-01/1702 від 16.10.2019) повідомлено територіальному відділенню Комітету, що з 01.01.2019 по 31.03.2019 АТ «Полтаваобленерго» здійснило перерахунок переплати за послуги постачання електричної енергії, яка знаходилася на особових рахунках суб’єктів господарювання – абонентів АТ «Полтаваобленерго» на рахунки постачальника універсальних послуг ТОВ «Полтаваенергозбут» на загальну суму 147 860 123,40 грн. 11 209 споживачам. Факт отримання зазначених коштів підтверджується протоколом узгодження взаємних розрахунків між ПАТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут» від 31.03.2019 року. Перерахунок коштів на рахунки постачальника проводився на основі письмових звернень споживачів, які не є платниками ПДВ, та на підставі укладених трьохсторонніх договорів переуступки боргу споживачам, які є платниками ПДВ.

Механізм повернення передплати за електричну енергію був доведений до споживачів шляхом їх інформування на офіційних сайтах ПАТ «Полтаваобленерго» https://www.poe.pl.ua та ТОВ «Полтаваенергозбут» https://www.energo.pl.ua, шляхом розміщення оголошень у філіях АТ «Полтаваобленерго», а також надання роз’яснень споживачам працівниками товариства.

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго» (лист від 11.10.2019 № 04-32/15796, вх. № 66-01/1702 від 16.10.2019) станом на 11.10.2019 на рахунках АТ «Полтаваобленерго» залишається переплата за послуги з постачання електричної енергії, яка виникла на 01.01.2019 на загальну суму 7 990 509, 38 грн., 2703 споживачів.

За даними ТОВ «Полтаваенергозбут» (лист від 26.09.2019 № 02-9-1/2465, вх. № 66-01/1581 від 26.09.2019) до 01.01.2019 АТ «Полтаваобленерго» перерахунок за послуги постачання електричної енергії, яка знаходилася на особових рахунках суб’єктів господарювання – абонентів АТ «Полтаваобленерго» на рахунки постачальника універсальних послуг ТОВ «Полтаваенергозбут» не здійснювало.

Листом від 11.10.2019 № 02-9-1/2659 (вх. № 66-01/1695 від 16.10.2019) ТОВ «Полтаваенергозбут» повідомлено територіальному відділенню Комітету, що в період з 01.01.2019 по 31.03.2019 надійшли ТОВ «Полтаваенергозбут» грошові кошти в сумі 147 860 123,40 грн., які обліковувалися на особових рахунках 11 209 суб’єктів господарювання (абонентів) АТ «Полтаваобленерго», як переплата за послуги постачання електричної енергії. Факт отримання зазначених коштів підтверджується протоколом узгодження взаємних розрахунків між ПАТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут» від 31.03.2019 року. Перерахунок коштів на рахунки постачальника проводився на основі письмових звернень споживачів або на підставі укладених трьохсторонніх договорів між АТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Полтаваенергозбут» та споживачем.

Механізм здійснення вказаних перерахувань був доведений споживачам шляхом надання відповідних повідомлень засобами масової інформації, шляхом інформування споживачів на офіційному сайті ТОВ «Полтаваенергозбут» https://www.energo.pl.ua, шляхом розміщення оголошень в центрах обслуговування споживачів ТОВ «Полтаваенергозбут», а також надання роз’яснень споживачам працівниками товариства при врученні їм рахунків.

За даними ТОВ «Полтаваенергозбут» (лист від 11.10.2019 № 02-9-1/2659, вх. № 66-01/1695 від 16.10.2019) інформацією щодо залишків сум та кількості споживачів (абонентів АТ «Полтаваобленерго»), яким не здійснені вказані перерахування ТОВ «Полтаваенергозбут» не володіє, так як вказані кошти обліковуються на рахунках АТ «Полтаваобленерго», яке є окремою юридичною особою.

 

За повідомленням ТОВ «Полтаваенергозбут» (лист від 11.10.2019 № 02-9-1/2659, вх. № 66-01/1695 від 16.10.2019) в рахунках за січень – березень 2019 ТОВ «Полтаваенергозбут» були враховані суми, які отримані від АТ «Полтаваобленерго» на той час як переплату за послуги з постачання електричної енергії, яка знаходилася на особових рахунках споживачів – суб’єктів господарювання АТ «Полтаваобленерго».

 

Як повідомлено АТ «Полтаваобленерго» (лист від 11.10.2019 № 04-32/15796, вх. № 66-01/1702 від 16.10.2019) згідно п. 69 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, прийнятим Законом України № 2755-VI від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями, податкові зобов’язання з податку на додану вартість, що виникли у постачальника електричної енергії на дату отримання від покупця попередньої оплати за електричну енергію, підлягають коригуванню при перерахуванні постачальником електричної енергії грошових коштів, отриманих від покупця як попередня оплата, новому постачальнику електричної енергії лише до 01.04.2019. При проведенні АТ «Полтаваобленерго» після 01.04.2019 перерахування грошових коштів згідно трьохсторонніх договорів (між АТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Полтаваобленерго» та споживачем), отриманих від покупця (споживача) як попередня оплата, новому постачальнику електричної енергії – ТОВ «Полтаваенергозбут», АТ «Полтаваобленерго» буде нести фінансові збитки у розмірі 20% від суми перерахованих коштів. Отже, після 01.04.2019 переплата за послуги з постачання електричної енергії перераховується на розрахунковий рахунок споживача на підставі його письмового звернення (вимоги).

 

Таким чином, неузгодженість поведінки АТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут», які у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є єдиним суб’єктом господарювання, щодо повернення суб’єктам господарювання кредиторської заборгованості, а саме переплати АТ «Полтаваобленерго» за послуги з постачання електричної енергії, яка виникла на 01.01.2019 та станом на 11.10.2019 знаходиться на його рахунку, на загальну суму 7 990 509, 38 грн. по 2703 споживачах, може призвести до ущемлення інтересів суб’єктів господарювання.

 

Таким чином, бездіяльність АТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Полтаваенергозбут» у вигляді неузгодження проведення взаєморозрахунків щодо повернення суб’єктам господарювання кредиторської заборгованості, а саме переплати АТ «Полтаваобленерго» за послуги з постачання електричної енергії, яка виникла на 01.01.2019 та станом на 11.10.2019 знаходиться на його рахунку, на загальну суму 7 990 509, 38 грн. по 2703 споживачах, містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку розподілу електричної енергії на території Полтавської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) АТ «Полтаваобленерго», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством), а також частково території Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей (пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії) відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1442, зі змінами, що можуть призвести до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

 

Законодавство про захист економічної конкуренції забороняє таку діяльність суб’єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище, яка порушує законні інтереси інших суб’єктів господарювання чи споживачів, тобто фізичних та юридичних осіб, які залишаються незахищеними за відсутності ефективно функціонуючого ринкового механізму зі значною конкуренцією між учасниками ринку. Домінуюча фірма стає для покупців єдиним торгівельним партнером, стосунків з яким неможливо уникнути. За своєю природою ці зловживання відносяться до експлуатуючої поведінки. За таких умов інші суб’єкти господарювання, споживачі потребують спеціального правового захисту від несправедливого ставлення до них. Законодавство про захист економічної конкуренції примушує домінуючі фірми поводитися так, як би вони поводилися б за умов існування значної конкуренції.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним із основних принципів діяльності є захист конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритет прав споживачів.

 

Згідно частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України.

 

Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно - господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі листа.

Виходячи з наведеного, на підставі частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з метою припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

 

РЕКОМЕНДУЄ:

 

Акціонерному товариству «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ – 00131819) та товариству з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» (код ЄДРПОУ – 42223804) припинити бездіяльність щодо неузгодження проведення взаєморозрахунків з приводу повернення суб’єктам господарювання кредиторської заборгованості, а саме переплати споживачами АТ «Полтаваобленерго» за послуги з постачання електричної енергії, яка виникла на 01.01.2019 та станом на 11.10.2019 продовжує знаходиться на його рахунку, на загальну суму 7 990 509, 38 грн. по 2703 споживачах.

 

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

 

Про результати розгляду цих рекомендацій письмово повідомити територіальне відділення Антимонопольного комітету України у 10-денний строк з дня їх отримання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито необхідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

 

 

 

Голова адміністративної колегії В. Книш

 

 

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux